Була створена 30 грудня 1994 року. Кафедру очолювали кандидат воєнних наук, доцент Корнієнко О.Г. (1994-2002 рр.), кандидат військових наук, доцент Андрейко Я.Т. (2002-2006 рр.), кандидат технічних наук, доцент Шугалій Є.П. ( 2006-2017 рр.), кандидат історичних наук, доцент Нікітюк О.В. ( 2017-2019 рр.). Зараз кафедру очолює кандидат військових наук, полковник Пеньковський В.І. На кафедрі здійснюється підготовка, перепідготовка та удосконалення військових лікарів і провізорів для Збройних Сил та інших силових структур України; підготовка студентів медичних вузів м. Києва за програмою підготовки офіцерів медичної служби запасу; підвищення кваліфікації викладачів кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів України. На кафедрі викладають наступні дисципліни:

- бойове забезпечення військ (сил);
- управління повсякденною діяльністю військ;
- загальна тактика;
- загальновійськова підготовка (військова топографія, стройова підготовка, Статути ЗС України, морально-психологічне забезпечення, робоча карта командира, вогнева та інженерна підготовка, засоби зв’язку);
- військове законодавство та міжнародне гуманітарне право;
- фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка;

Основні завдання кафедри:

- Проведення наукових досліджень з дисциплін кафедри.
- Забезпечення вихідною обстановкою для проведення групових вправ з організації медичного забезпечення військ (сил).
- Розробка єдиних програм викладання загальновійськових дисциплін та загальної тактики для кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів України, які проводять навчання студентів за програмами підготовки офіцерів медичної служби запасу та забезпечення їх навчально-методичними матеріалами.
- Підготовка слухачів факультету підготовки військових лікарів.
- Проведення занять з офіцерами медичної служби, які проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації з дисциплін кафедри.
- Перепідготовка і підвищення кваліфікації викладачів загальновійськової та тактики кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів України.
- Навчання студентів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Київського медичного університету, Міжнародної академії екології та медицини за програмою підготовки офіцерів медичної служби запасу з загальновійськових дисциплін та загальної тактики.

ОТП


Курс індивідуальної підготовки по кафедрі ЗВД (з КФП) включає: Тактичну підготовку (тактико-спеціальну підготовку) - 10 годин, безпеку військової служби - 3 години, мобілізаційну підготовку - 10 годин.

Надання теоретичних знань та практичних навичок з вогневої підготовки відповідно до Курсу стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин.

Метою викладання навчальної дисципліни „Види бойового забезпечення дій військ (сил)” є:

- надання слухачам знань щодо основних теоретичних положень з організації бойового забезпечення частин, підрозділів військ (сил) Збройних Сил України під час підготовки та у ході бою, призначення, склад та можливості підрозділів і частин бойового забезпечення та завдань, які вони виконують; основ бойового забезпечення частин, з’єднань в бою (операції) в тому числі при веденні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил);

- формування вмінь та навичок при вирішенні питань щодо організації бойового забезпечення частин, підрозділів в бою, при розташуванні на місці, на марші та при перевезенні різними видами транспорту; здійснення управління  бойовим  забезпеченням частин, підрозділів;

- виховувати у слухачів почуття особистої відповідальності за необхідність набуття знань та вмінь з організації бойового забезпечення військових частин, підрозділів.


“Військове законодавство та міжнародне гуманітарне право” – це правознавча навчальна дисципліна освітньої професійної програми підготовки слухачів Української військово-медичної академії за спеціальностями: медицина, фармація та стоматологія.

Зміст навчальної дисципліни “Військове законодавство та міжнародне гуманітарне право” надає знання, формує уміння та навички слухача щодо розуміння теорії та застосування на практиці національного законодавства України і норм міжнародного гуманітарного права.

Рівень правознавчих знань, умінь та навичок, що забезпечує ця навчальна дисципліна, дозволяє випускнику Української військово-медичної академії вирішувати службові питання, регулювати правовідносини у військовій сфері з неодмінним дотриманням принципу верховенства права та законності.


Фундаментом (науково-методологічною основою) навчальної дисципліни “Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка” є вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань фізичної культури та спорту, а також передових теоретичних розробок сучасної світової та вітчизняної науки з фізичного виховання і спорту у тісному взаємозв’язку з особливостями управлінської діяльності військового керівника, організацією та проведенням спеціальної фізичної підготовки в Збройних Силах України.


Навчальна дисципліна “Загальна тактика ” базується на знаннях студентами початкової військової підготовки , загальновійськової підготовки та методики роботи з особовим складом. Закладає основи для вивчення таких дисциплін, як “Організація медичного забезпечення військ” та “Військова токсикологія, радіологія та медичний захист”, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знань  “Загальної тактики” в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності, закладає основи знань та вмінь лікаря, що можуть бути використані в умовах надзвичайних ситуацій.


В ході вивчення студентами навчальної дисципліни вивчаються питання військового законодавства України, положення військових статутів Збройних Сил України, які регламентують повсякденну діяльність військовослужбовців. Методика роботи з особовим складом та морально-психологічного забезпечення в Збройних Силах України, питання військової топографії, які дозволяють військовослужбовцям опанувати вміння орієнтуватися на місцевості, оцінювати її властивості, оформлювати та вести робочу карту.


Тематичне удосконалення «Методика викладання загальної тактики» передбачає набуття викладачами нових знань та практичних навичок з викладання змістових модулів даного модулю  студентам медичних вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки офіцерів запасу медичної служби.


Тематичне удосконалення «Методика викладання загальновійськових дисциплін» передбачає набуття викладачами нових знань та практичних навичок з викладання змістових модулів даного модулю  студентам медичних вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки офіцерів запасу медичної служби.