Назва навчальної дисципліни: цикл тематичного удосконалення «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТА КОСМІЧНОЇ МЕДИЦИНИ»

Статус: діючий.

Автор: доцент кафедри авіаційної, морської медицини та психофізіології факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії, кандидат медичних наук, доцент, підполковник медичної служби КРАВЧУК Віктор Володимирович.

Коротка характеристика навчальної дисципліни. Важливою складової роботи будь-якого авіаційного лікаря для збереження здоров’я та підтримання високого рівня працездатності авіаційного персоналу державної авіації України протягом міжкомісійного періоду є проведення комплексу організаційних, лікувально-профілактичних, фізіолого-гігієнічних і реабілітаційно-відновлювальних заходів. Зазвичай, це вимагає від авіаційного лікаря високої загально лікарської підготовки, ґрунтовних знань авіаційної та космічної медицини, обізнаності щодо авіаційної техніки тощо. Саме тому викладання зазначеної дисципліни для лікарів медичних служб авіаційних частин і закладів охорони здоров’я, що входять до складу органів державної авіації України й уповноважених здійснювати медичну діяльність є актуальним.

Мета викладання навчальної дисципліни: набуття та поглиблення слухачами знань, умінь і навичок щодо теоретичних і практичних аспектів авіаційної медицини, спрямованих на збереження професійного здоров’я та працездатності авіаційного персоналу державної авіації України, підвищення ефективності та надійності їх професійної діяльності, забезпечення безпеки польотів в мирний час, під час виконання міжнародних миротворчих місій і в умовах проведення операції об’єднаних сил.

Компетентності, що набуваються під час засвоєння навчальної дисципліни:

1.               Здійснювати заходи медичного забезпечення польотів, з урахуванням предмету, завдань і методів авіаційної медицини, історії її розвитку та освоєння повітряного простору, умов і особливостей організації польотів державної авіації України в мирний час, під час виконання міжнародних миротворчих місій і в умовах проведення ООС.

2.               Здійснювати заходи медичного контролю за станом здоров’я осіб льотного складу протягом міжкомісійного періоду, в період організації та проведення польотів.

3.               Володіти методикою заповнення та ведення медичної книжки осіб льотного складу, робочих документів щодо планування та оперативного обліку заходів з медичного забезпечення діяльності Державної авіації України.

4.               Організовувати роботу медичної служби щодо підготовки та проведення лікарсько-льотної експертизи.

5.               Використовувати знання щодо характеристики атмосфери, як середовища професійної діяльності осіб льотного складу, для профілактики негативного впливу перепадів атмосферного (барометричного) тиску та зниженого парціального тиску кисню на організм зазначеного контингенту.

6.               Використовувати знання щодо характеристики динамічних факторів польоту (швидкості, прискорень і перевантажень) для підвищення стійкості організму осіб льотного складу до їх впливу та профілактики виникнення в польоті.

7.               Використовувати знання щодо характеристики авіаційного шуму та вібрації для профілактики їх негативного впливу на організм авіаційного персоналу.

8.               Володіти методами та здійснювати гігієнічне оцінювання умов та характеру праці осіб льотного складу в кабіні повітряного судна.

9.               Контролювати фізіолого-гігієнічні характеристики санітарно-гігієнічний стан та комплектацію засобів життєзабезпечення льотчика у висотному польоті, аварійно-рятувальних засобів і захисного спорядження осіб льотного складу.

10.           Здійснювати заходи медичного контролю за харчуванням осіб льотного складу, оцінювати кількісні й якісні його характеристики.

11.           Використовувати знання щодо психофізіологічних особливостей професійної діяльності осіб льотного складу для організації роботи медичної служби зі збереження рівня працездатності та оптимізації функціонального стану зазначеного контингенту.

12.           Використовувати знання щодо оцінювання основних нервових і психічних процесів осіб льотного складу для оптимізації функціонального стану зазначеного контингенту.

13.           Використовувати знання щодо оцінювання особистісних характеристик осіб льотного складу для оптимізації функціонального стану зазначеного контингенту.

14.           Використовувати знання щодо оцінювання характеристик втоми, перевтоми та хронічної втоми для своєчасної діагностики та профілактики розвитку цих станів серед осіб льотного складу.

15.           Розробляти та здійснювати заходи психофізіологічного забезпечення діяльності осіб льотного складу.

16.           Здійснювати заходи аеромедичної евакуації на усіх етапах її проведення в мирний час, під час виконання міжнародних миротворчих місій і в умовах проведення ООС.

Запланований результат навчання:

1.               Слухач здатний здійснювати заходи медичного забезпечення польотів державної авіації України в мирний час, під час виконання міжнародних миротворчих місій і в умовах проведення ООС.

2.               Слухач здатний здійснювати заходи медичного контролю за станом здоров’я осіб льотного складу протягом міжкомісійного періоду, в період організації та проведення польотів.

3.               Слухач здатний заповнювати та вести медичну книжку осіб льотного складу, робочі документи щодо планування та оперативного обліку заходів з медичного забезпечення діяльності Державної авіації України.

4.               Слухач здатний організовувати роботу медичної служби щодо підготовки та проведення лікарсько-льотної експертизи.

5.               Слухач здатний здійснювати заходи профілактики негативного впливу перепадів атмосферного (барометричного) тиску та зниженого парціального тиску кисню на організм осіб льотного складу.

6.               Слухач здатний здійснювати заходи щодо підвищення стійкості організму осіб льотного складу до впливу динамічних факторів польоту (швидкості, прискорень і перевантажень) та профілактики їх виникнення в польоті.

7.               Слухач здатний здійснювати заходи профілактики негативного впливу авіаційного шуму та вібрації на організм авіаційного персоналу.

8.               Слухач здатний здійснювати гігієнічне оцінювання умов та характеру праці осіб льотного складу в кабіні повітряного судна.

9.               Слухач здатний контролювати фізіолого-гігієнічні характеристики санітарно-гігієнічний стан та комплектацію засобів життєзабезпечення льотчика у висотному польоті, аварійно-рятувальних засобів і захисного спорядження осіб льотного складу.

10.           Слухач здатний здійснювати заходи медичного контролю за харчуванням осіб льотного складу, оцінювати кількісні та якісні характеристики харчування осіб льотного складу.

11.           Слухач здатний здійснювати заходи зі збереження рівня працездатності та оптимізації функціонального стану осіб льотного складу, з урахуванням психофізіологічних особливостей професійної діяльності зазначеного контингенту.

12.           Слухач здатний здійснювати заходи зі збереження рівня працездатності та оптимізації функціонального стану осіб льотного складу, з урахуванням характеристик основних нервових і психічних процесів зазначеного контингенту.

13.           Слухач здатний здійснювати заходи щодо оптимізації функціонального стану осіб льотного складу, з урахуванням особистісних характеристик зазначеного контингенту.

14.           Слухач здатний здійснювати заходи щодо своєчасної діагностики та профілактики розвитку втоми, перевтоми та хронічної втоми осіб льотного складу.

15.           Слухач здатний розробляти та здійснювати заходи психофізіологічного забезпечення діяльності осіб льотного складу.

16.           Слухач здатний організовувати та здійснювати заходи аеромедичної евакуації на усіх етапах її проведення в мирний час, під час виконання міжнародних миротворчих місій і в умовах проведення ООС.

Зміст навчальної дисципліни: на засвоєння навчальної дисципліни відводиться два тижні – 108 годин / 3,6 кредитів ЄКТС.

ТЕМА 1. Основи медичного забезпечення діяльності державної авіації України.

Загальні поняття про авіаційну медицину, особливості медичного забезпечення польотів державної авіації України, методика заповнення та ведення медичної документації авіаційного лікаря у міжкомісійний період, особливості організації та проведення лікарсько-льотної експертизи.

ТЕМА 2. Авіаційна фізіологія.

Характеристика атмосфери, як середовища професійної діяльності льотчика, вплив зниженого парціального тиску кисню та перепадів атмосферного (барометричного) тиску на організм осіб льотного складу, швидкість, прискорення та перевантаження, шум і вібрація.

ТЕМА 3. Авіаційна психофізіологія.

Сучасний стан психофізіологічного забезпечення діяльності осіб льотного складу, основні нервові та психічні процеси осіб льотного складу, особистісні характеристики осіб льотного складу, втома, перевтома, хронічна втома осіб льотного складу.

ТЕМА 4. Авіаційна гігієна.

Фізіолого-гігієнічна характеристика робочого місця льотчика, аварійно-рятувальних засобів і захисного спорядження осіб льотного складу, гігієна харчування осіб льотного складу.

ТЕМА 5. Основи аеромедичної евакуації.

Загальні поняття про аеромедичну евакуацію, класифікація аеромедичної евакуації, показання та протипоказання для проведення аеромедичної евакуації, порядок проведення аеромедичної евакуації.